راه کارهای ابری ون

یوزکیس 1: مسیریابی مبتنی بر سیاست تعادل بار

در این سناریو ترافیک مربوط به پروتکل FTP بر روی دو لینک مختلف توزیع می‌شود و از این طریق ظرفیت ارسالی شبکه افزایش می‌یابد.

یوزکیس ۲: مسیریابی مبتنی بر سیاست - Fail Over

در این سناریو از طریق راه‌کار ابری‌ون می‌توان برای ترافیک HTTPS علاوه بر تعریف لینک اصلی، لینک پشتیبان نیز تعریف کرد. در این سناریو در صورتی‌که لینک اصلی از دسترس خارج شود، ارسال ترافیک متوقف نشده و از روی لینک پشتیبان ارسال خواهد شد.

یوزکیس ۳: مسیریابی مبتنی بر سیاست – ایزوله‌سازی ترافیک

براساس این سناریو، با استفاده از راه‌کار ابری‌ون می‌توان ارسال ترافیک اپلیکیشن‌های مختلف بر روی لینک‌های جداگانه را عملیاتی کرد. به‌طوری‌که ترافیک اپلیکیشن‌های مختلف از یکدیگر مجزا شود.

یوزکیس ۴: مسیریابی مبتنی بر سیاست – فیلترینگ

با استفاده از راه‌کار ابری‌ون می‌توان ترافیک اپلیکیشن‌های مختلف را بر روی تجهیزات لبه فیلتر کرد.

یوزکیس ۵: Internet Backhauling

در این سناریو با استفاده از راه‌کار ابری‌ون، تجهیزات سمت شعبه‌ی سازمانی می‌توانند از طریق اتصال به شبکه‌ی WAN و عبور از آن، به اینترنت دسترسی داشته باشند.